Open top menu
Afgeronde projecten

Afgeronde projecten

Lize, overlegpartner Rijksoverheid Zuid-Europese gemeenschappen voerde, naast haar wettelijke overlegtaak een groot aantal projecten uit. Vaak als trekker van het project, maar dikwijls ook samen met de andere samenwerkingsverbanden van etnische minderheden binnen het Landelijk Overleg Minderheden.
Informatie, voorlichting en empowerment waren steeds terugkerende elementen in die projecten. Lize maakte vaak gebruik van de voor-en-door methodiek waarbij voorlichters en gespreksleiders werden getraind die informatie en kennis verder konden brengen in eigen kring. Op verschillende terreinen (inkomenspositie ouderen, emancipatie vrouwen, rechtspositie etc.) werd nadrukkelijk de samenwerking gezocht met algemene maatschappelijke instellingen om het draagvlak te vergroten en thema’s daadwerkelijk politiek te agenderen. Hieronder vindt u een selectie van uitgevoerde projecten. Ook is er een compleet overzicht van de uitgevoerde projecten beschikbaar.

Download het overzicht

 


Ouderen in veilige handen  (2013-2014)>>
Bespreekbaar maken van ouderenmishandeling + trainen voorlichters uit de eigen doelgroep. Dit project wordt in 2014 afgerond.

Lotgenotencontact vluchtelingenvrouwen uit voormalig Joegoslavië (2011-2012)>>
Ontwikkelen van een positief levensverhaal ter vermindering van depressieve klachten en eenzaamheid, bij  oudere vluchtelingenvrouwen uit voormalig Joegoslavië.

Zoet & Zout; verhalen & eetrituelen van bewoners uit Amsterdam Nieuw-West (2008-2009)>>
Bevorderen van duurzame participatie en maatschappelijke binding van wijkbewoners uit Amsterdam Nieuw-West door hen  kennis te laten maken met elkaars leefwereld en achtergrond.

Jong en oud samen op weg (2006-2007)>>
Jongeren en ouderen van verschillende afkomst bij elkaar brengen op basis van gezamenlijke interesses met het doel elkaar beter te leren kennen.

Oprichting NOOM (2006-2007)>>
Lize had een voortrekkersrol bij de oprichting van de belangenorganisatie van oudere allochtonen

Migranten kiezen met zorg (2006-2007)>>
Voorlichtingscampagne bij de introductie van de nieuwe zorgverzekeringswet

Politieke participatie (2006-2012; diverse projecten en activiteiten)>>
Vergroten van de politieke participatie van Zuid-Europeanen en bevorderen van de deelname van Zuid-Europeanen aan de verkiezingen.

Activiteiten voor vrouwen (2005-2012)>>
Versterken van  de maatschappelijke participatie van Zuid-Europese groepen door hen toe te rusten met de benodigde kennis en vaardigheden

Wij komen er aan… Wensen, behoeften én ambities van oudere migranten in Nederland’ (2004)>>
Aandacht vragen voor de slechte sociaaleconomische positie van veel allochtone ouderen en aanbevelingen doen om die positie te verbeteren.

Samenwerking LOM, FNV en ANBO inzake AOW-AIO (2003-2012)>>
Samenwerking tussen LOM. FNV en ANBO met name op het terrein van de inkomenspositie van oudere migranten.

Zuid-Europese ouderen; incl. ‘Ervaren jaren’ en ‘Kent U ons nog’ (1999-2001)>>
Stimuleren van hernieuwde aandacht voor Zuid-Europese ouderen. Zichtbaar maken van de problematiek waarmee zij kampen.