Open top menu

Projectbeschrijving netwerk EU migranten

Achtergrond

De komst van EU-arbeidsmigranten uit Midden-, Oost- en Zuid-Europa stelt de samenleving voor nieuwe uitdagingen. Enerzijds is er de angst voor verdringing op de arbeidsmarkt, misbruik van sociale voorzieningen en overlast. Anderzijds bestaat de noodzaak om ongewenste situaties, waaronder uitbuiting door werkgevers en huisjesmelkers tegen te gaan. Tevens zijn de maatschappelijke positie van deze nieuwkomers en hun deelname aan de Nederlandse samenleving thema’s die aandacht vereisen. Vraagstukken kortom, die de samenleving, overheden en de migranten zelf bezig houden.
De laatste jaren zijn tal van organisaties en initiatieven ontstaan die werken met en voor EU-(arbeids)migranten. Zij informeren de migranten en wijzen hen de weg in de Nederlandse samenleving. Daarbij bieden zij ondersteuning en hulp in de vorm van activiteiten en projecten. Onderlinge kennisuitwisseling en samenwerking tussen deze organisaties kan bijdragen aan het verbeteren van de positie van arbeidsmigranten. Door de krachten te bundelen en informatie uit te wisselen kunnen actuele thema’s worden besproken en oplossingen worden aangedragen. Daarnaast is het waardevol dat de kennis en informatie waar deze organisaties over beschikken wordt gedeeld met overheden en andere maatschappelijke partners.

Doel

Het project heeft als doel meer en betere onderlinge kennisuitwisseling en samenwerking te realiseren tussen organisaties en initiatieven van/voor EU-migranten met het oog op het verbeteren van de maatschappelijke positie van arbeidsmigranten. Daarnaast beoogt Lize met het project in alliantie met initiatieven van EU-migranten, overheden en maatschappelijke instanties oplossingen voor geconstateerde knelpunten en problemen te formuleren.

Uitvoering

Het project bestaat uit drie fasen. In eerste instantie worden sleutelfiguren, organisaties, initiatieven en (digitale) netwerken van/voor EU-migranten door middel van een landelijke verkenning in kaart gebracht. Op basis van deze verkenning wordt een sociale kaart en database met best practices gecreëerd. De tweede fase van het project bestaat uit het faciliteren van kennisuitwisseling en samenwerking tussen deelnemers van het netwerk. Hiertoe worden drie thematische bijeenkomsten georganiseerd en een digitale omgeving opgezet waarbinnen de deelnemers met elkaar in gesprek kunnen treden. Daarnaast wordt in deze fase een werkagenda opgesteld op basis actuele thema’s worden geagendeerd en oplossingen voor knelpunten geformuleerd. Tenslotte wordt in de laatste fase van het project aandacht besteed aan het borgen van het netwerk. Om het netwerk toekomstbestendig te maken worden allianties verkend en gerealiseerd zodat het netwerk in 2016 kan worden overgedragen aan één of meerdere partijen in het veld.