Open top menu

Publicaties

Nieuwe EU migranten

donau1Lize en Donau magazine laten in een themanummer van Donau magazine zien hoe EU-migranten in Nederland werken, hoe ze Nederlands leren, en hoe ze de binding met vaderland en met Nederland proberen vast te houden.
In de afgelopen tien jaar zijn grote groepen migranten uit de Europese Unie naar ons land gekomen. Uit Oost-Europa: Polen, Tsjechië, Slowakije, Bulgarije en Roemenië. Maar ook – wederom – uit Griekenland, Portugal, Spanje en Italië. En ze komen nog steeds. Meestal omdat ze vanwege de slechtere economische omstandigheden in hun vaderland geen werk kunnen vinden. Soms strijken ze neer omwille van de liefde. Vaak ook omdat ze in Nederland hun studie willen voltooien.
Er is niet zo heel veel bekend over deze nieuwkomers uit de EU. Als er al wat over ze verteld wordt in de Nederlandse media, is dat vaak negatief en vooral eenzijdig. Naast de krantenberichten over Bulgaren die frauderen en Polen die dronken achter het stuur kruipen, gaat het vooral over arbeidsuitbuiting en Nederlanders die werkloos thuis zitten omdat hun werk door migranten zou worden gedaan. Onderbelicht blijven de nieuwkomers die hard werken, vaak in sectoren waar geen Nederlanders voor te vinden zijn, EU-migranten die graag Nederlands willen leren en die zich mengen.
Door deze nieuwkomers zelf aan het woord te laten over hun ervaringen, ambities, ideeën en soms ook frustraties en ergernissen wordt een genuanceerder beeld geschetst van een groep mensen die niet meer weg te denken vallen uit Nederland. Want ook al hebben velen van hen de intentie niet te blijven, de geschiedenis leert dat een aanzienlijk deel dat wel zal doen.Het speciale nummer van Donau magazine is tegen verzendkosten te bestellen bij Lize.


 

Verslag ‘Deeltraject campagne Ouderen in veilige handen’

handen(2)Door deelname aan de voorlichtingscampagne bij het Landelijke Actieplan Ouderen in veilige handen wilde Lize het onderwerp ouderenmishandeling bespreekbaar maken inde Zuid-Europese gemeenschap en de doelgroep bewust maken van de achtergronden en verschillende vormen van ouderenmishandeling. Lize stelde zich binnen de campagne als doel acht Zuid-Europese gespreksleiders te trainen om zes gespreksbijeenkomsten over ouderenmishandeling te organiseren. De gehanteerde methodiek, het verloop van de trainingen en de effecten op de deelnemers worden beschreven in het verslag ‘Deeltraject campagne Ouderen in veilige handen’

Download het verslag

Nieuwe Zuid-Europeanen in Den Haag

Informatie zoeken en inschrijven bij de gemeenteHet rapport “Nieuwe Zuid-Europeanen in Den Haag” van stichting Lize bevat informatie over de aantallen, leefsituatie, vragen, knelpunten en behoeften van Griekse, Italiaanse, Portugese en Spaanse migranten die de laatste vijf jaar Den Haag zijn komen wonen. In samenwerking met de gemeente Den Haag is gekeken naar specifieke vragen die van belang zouden kunnen zijn voor lokaal beleid. Belangrijkste conclusies:

  • Minimaal 1 op de 3 van de Zuid-Europese nieuwkomers schrijft zich niet in bij de GBA en is daardoor niet zichtbaar in de officiële cijfers. Rekening houdend met andere kenmerken van de groep ligt het percentage Zuid-Europese migranten dat niet ingeschreven is bij de gemeente waarschijnlijk echter rond de 50%.
  • Meer dan de helft is hoogopgeleid (HBO/WO), maar 1 op de 5 heeft maar alleen basisschool gevolgd.
  • Ze komen op eigen initiatief of via vrienden en familie en nauwelijks via bemiddelings- of uitzendbureaus.
  • De problemen met huisvesting zijn groot. Meer dan 50% geeft aan geen zelfstandige woning te hebben. Dit ongeacht opleidingsniveau, hebben van een baan en hoogte van het inkomen.

Meer>>

Download eindverslag

De verleiding, lessen uit de succesvolle integratie van Zuid-Europese immigranten.

essay de verleiding

In zijn essay ‘de Verleiding’ neemt publicist Will Tinnemans duidelijk stelling tegen polarisatie. Uit de succesvolle integratie van Zuid-Europese migranten vallen lessen te trekken. Tinnemans kijkt terug naar de tweede helft van de vorige eeuw en breekt een lans voor een moderne variant van ‘integratie met behoud van eigen identiteit’. Misschien kunnen migrantengemeenschappen die nu als problematisch te boek staan – Marokkanen en in mindere mate Turken, Antillianen, asielzoekers en vluchtelingen van uiteenlopende nationaliteit – en toekomstige nieuwkomers iets hebben aan de recente ervaringen van Zuid-Europeanen. Het enige werkzame tegengif tegen de populistische beweging die zo sterk in opmars is: vastberaden en overtuigend blijven herhalen dat ‘zij’ onderdeel zijn van ‘wij’ en dat hun problemen dus de onze zijn, dat de werkelijkheid veel genuanceerder is dan de oneliners waar populisten in grossieren en dat integratieprocessen tot dusver hoopgevend zijn, ook al komt vaak een ander beeld naar voren in interviews en reportages in kranten, op radio en televisie.
Het essay van Will Tinnemans is geschreven ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van Lize, overlegpartner Rijksoverheid Zuideuropese gemeenschappen. Lize (tot 1998 het Landelijk Inspraakorgaan Zuid-Europeanen) behartigt bij de landelijke overheid de belangen van personen uit Bosnië-Herzegovina, Griekenland, Italië, Kaapverdië, Kroatië, Macedonië, Montenegro, Portugal, Servië, Slovenië en Spanje en hun nakomelingen.

Download ‘De verleiding’

Methodiekboekje en DVD Zoet & Zout

Zoet en zout flyerZoet & Zout is een intercultureel en intergenerationeel project.
De leef- en eetmomenten van de autochtone en allochtone Nederlanders zijn het uitgangspunt geweest voor het project. Door te zoeken naar zowel verschillen als overeenkomsten tussen de leef- en eetgewoonten van wijkbewoners van diverse achtergronden en leeftijden, wilde Lize een uitwisseling tot stand brengen van verhalen, rituelen, tradities en leefwijzen. De gehanteerde methodiek is beschreven in het methodiekboekje en DVD Zoet & Zout: Culturen en generaties verbinden met culinair erfgoed en theater

Het methodiekboekje plus DVD zijn te bestellen door een e-mail te zenden naar info.lize@lize.nl.


Wij-komen-er-aanWij komen er aan, wensen behoeftes én ambities van oudere migranten in Nederland

Beleidsnotitie van de partners in het landelijk Overleg Minderheden over de positie van oudere migranten in Nederland. LOM, Utrecht, 2004

Download ‘Wij komen er aan’

ervaren-grootErvaren jaren, methodiekboek

Resultaten van een tweejarig project om Zuid-Europese ouderen weer op de kaart te zetten, in de vorm van een werkboek voor Zuid-Europese ouderen zelf; voor bestuursleden van ouderenverenigingen, minderhedenorganisaties en andere zelforganisaties; en voor beroepskrachten in het welzijnswerk voor ouderen, opbouwwerkers en migrantenwerkers.

Download ‘Ervaren jaren’

 Samen en apart verder

03-SamenApartVerder

De oorlog op de Balkan en het vredesproces daarna hebben een grote impact gehad op het leven van de voormalig Joegoslaven in Nederland. De oorlog heeft in Nederland een etnische reorganisatie van het verenigingsleven tot gevolg gehad. Veel van de Joegoslavische verenigingen van voor de oorlog zijn opgesplitst en er zijn Sloveense, Kroatische, Macedonische en Bosnische organisaties ontstaan. Het LIZE heeft met medewerking van deze organisaties in de periode van december 1995 tot en met mei 1996 een verkennend onderzoek verricht dat inzicht geeft in de veranderde positie van de Slovenen, Kroaten, Joegoslaven, Macedoniërs en Bosniërs en hun zelforganisaties in Nederland.

Download onderzoeksrapport

01-ThuistaalThuistaal op school

Verslag van een onderzoek in 1995 naar het eigen taalonderwijs aan Spaanse, Griekse, Italiaanse, voormalig-Joegoslavische en Portugese kinderen, zoals dat in Nederland plaatsvond. Het rapport geeft een goed beeld van de toenmalige onderwijspraktijk en sluit af met een aantal aanbevelingen. Hoewel het beleid en de praktijk van het onderwijs in eigen taal sinds 1995 drastisch is gewijzigd is een aantal bevindingen en aanbevelingen nog steeds relevant.

Dowbload Thuistaal